Regulamin sklepu internetowego

Sklep internetowy prowadzony jest przez Ceramika Szlachetna Cer-Raf Rafał Jakubowski Rakowice 19c, 59-700 Bolesławiec wpisaną do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG) prowadzonej przez ministra właściwego ds. gospodarki, NIP: 612-122-58-76; REGON:230411765, który sprzedaje oferowane produkty jako przedsiębiorca.

Kontakt ze sklepem:
1) Adres sprzedawcy: Rakowice 19c, 59-700 Bolesławiec
2) Adres e-mail: info@shop.cerraf.pl
3) Numer telefonu sprzedawcy: 663753002

I. DEFINICJE

1. Konsument – osoba fizyczna zawierająca ze Sprzedawcą umowę w ramach Sklepu, której przedmiot nie jest związany bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.
2. Sprzedawca – osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą pod firmą Ceramika Szlachetna CER-RAF Rafał Jakubowski wpisaną do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG) prowadzonej przez ministra właściwego ds. gospodarki, NIP 612-122-58-76, REGON 230411765
3. Klient – każdy podmiot dokonujący zakupów za pośrednictwem Sklepu.

4. Sklep – sklep internetowy prowadzony przez Sprzedawcę pod adresem internetowym www.shop.cerraf.pl

5. Regulamin – niniejszy regulamin Sklepu.

6. Zamówienie – oświadczenie woli Klienta składane za pomocą Formularza Zamówienia i zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy Sprzedaży Produktu lub Produktów ze Sprzedawcą.

7. Produkt- wszelkie wyroby ceramiczne prezentowane w Sklepie.

II. Rejestracja i logowanie w Sklepie

1. Zakupów w Sklepie mogą dokonywać wyłącznie zarejestrowani użytkownicy.
2. Poprzez rejestrację w Sklepie rozumie się założenie własnego konta.
3. Rejestracja następuje poprzez poprawne wypełnienie formularza rejestracyjnego, zdefiniowanie swojego loginu oraz hasła do konta.
4. Na wskazany w formularzu rejestracji adres e-mail zostanie wysłany link potwierdzający założenie konta.
5. Rejestracja w Sklepie jest równoznaczna z akceptacją niniejszego regulaminu

III. Realizacja zamówień, zmiana, wycofanie zamówienia

1. Wszystkie ceny podane w Sklepie są cenami brutto podanymi w złotych polskich. Podane ceny nie obejmują kosztów wysyłki.

2. Zamówienia za pośrednictwem serwisu można składać przez cały rok, 7 dni w tygodniu, 24 godziny na dobę.
3. Złożenie zamówienia następuje poprzez wypełnienie elektronicznego formularza zamówienia. Kupujący wypełnia formularz zamówienia w sposób kompletny i zgodny z faktami.
4. Zamówienia składane w Sklepie realizowane są standardowo na terenie Rzeczypospolitej Polskiej.
5. Realizacja zamówień zagranicznych jest możliwa w indywidualnych przypadkach i wymaga osobnych ustaleń pomiędzy Sklepem a Klientem.
6. Czas rozpoczęcia realizacji zamówienia pokrywa się z momentem wpływu wpłaty na rachunek bankowy podany w potwierdzeniu zamówienia w przypadku płatności przelewem lub momentem dokonania zamówienia w przypadku płatności elektronicznej lub wyborem opcji „za pobraniem”.
7. Realizacja zamówień następuje w dni robocze, w godzinach 7.00-15.00. Zamówienia złożone po godz. 13 są przyjmowane następnego dnia roboczego i realizowane w zależności od wybranej formy płatności
8. Klient ma możliwość anulowania złożonego zamówienia w terminie 12 godzin od momentu jego złożenia. Anulowanie zamówienia następuje poprzez przesłanie odpowiedniego oświadczenia na adres e-mail: info@shop.cerraf.pl
9. W przypadku nie opłacenia zamówienia w ciągu 7 dni, Sprzedawca anuluje złożone zamówienie potwierdzone do realizacji.

IV. WYSYŁKA

1. Towar jest dostarczany za pomocą wyspecjalizowanych firm kurierskich.
2. Klient jest obciążany kosztami dostawy (wysyłki) określonymi w cenniku transportu .
3. Koszty przesyłki uzależnione są od wybranej formy dostarczenia zamówienia.
4. Całkowity koszt przesyłki produktów do Klienta jest każdorazowo wskazywany w e-mailu potwierdzającym przyjęcie zamówienia do realizacji.

V. PŁATNOŚCI

1. Na każdy sprzedany towar wystawiamy imienny dowód zakupu (fakturę).
2. Płatność za zamówiony Produkt może nastąpić za pobraniem (przy odbiorze towaru), za pośrednictwem systemu płatności elektronicznych TPAY lub przelewem na konto bankowe sklepu:
a) waluta PLN: na rachunek Santander Bank Polska S.A
SWIFT:WBKPPLPP
31109019390000000147311603
IBAN: PL31109019390000000147311603

b) waluta EURO: na rachunek Santander Bank Polska S.A
SWIFT: WBKPPLPP
98109019390000000147264710
IBAN: PL98109019390000000147264710

VI. REKLAMACJE

1. Reklamacje należy zgłaszać na adres e-mail: info@shop.cerraf.pl
2. Zgłoszenie reklamacji powinno zawierać: imię i nazwisko Konsumenta, nr zamówienia, przyczynę reklamacji, numer konta bankowego, dane kontaktowe.
3. Sprzedawca zobowiązuje się do rozpatrzenia każdej reklamacji w terminie do 14 dni i powiadomienia o rozstrzygnięciu zgłoszenia.

VII. ODSTĄPIENIE OD UMOWY

1. Konsument może w terminie 14 dni odstąpić od umowy sprzedaży bez podania jakiejkolwiek przyczyny.
2. Bieg terminu określonego w ust. 1 rozpoczyna się od dostarczenia Produktu Konsumentowi lub wskazanej przez niego osobie innej niż przewoźnik.
3. W przypadku Umowy, która obejmuje wiele Produktów, które są dostarczane osobno, partiami lub w częściach, termin wskazany w ust. 1 biegnie od dostawy ostatniej rzeczy, partii lub części.
4. Konsument może odstąpić od Umowy, składając Sprzedawcy oświadczenie o odstąpieniu od Umowy. Do zachowania terminu odstąpienia od Umowy wystarczy wysłanie przez Konsumenta oświadczenia przed upływem tego terminu.
5. W przypadku przesłania oświadczenia przez Konsumenta drogą elektroniczną, Sprzedawca niezwłocznie prześle Konsumentowi na podany przez Konsumenta adres e-mail potwierdzenie otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od Umowy.
6. Zwrotu płatności Sprzedawca dokona przy użyciu takich samych metod płatności, jakie zostały przez Konsumenta użyte w pierwotnej transakcji, chyba że Konsument wyraźnie zgodził się na inne rozwiązanie, które nie będzie się wiązało dla niego z żadnymi kosztami.
7. Sprzedawca może wstrzymać się ze zwrotem płatności do czasu otrzymania Produktu z powrotem lub do czasu dostarczenia mu dowodu jego odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.
8. Konsument powinien odesłać Produkt na adres Sprzedawcy podany w niniejszym Regulaminie niezwłocznie, nie później niż 14 dni od dnia, w którym poinformował Sprzedawcę o odstąpieniu od Umowy. Termin zostanie zachowany, jeśli Konsument odeśle Produkt przed upływem terminu 14 dni.

VIII. Informacja o plasowaniu wyników wyszukiwania

Główne parametry decydujące o plasowaniu ofert prezentowanych kupującemu, to wpisana przez użytkownika nazwa produktu, kategorii lub zagadnienia lub elementy opisu odnoszące się do danej pozycji wyników wyszukiwań.

IX. Postanowienia końcowe

1. Wszystkie oferowane w sklepie produkty są nowe. Z uwagi na ręczny sposób wykonywania wzorów ceramicznych oraz ich ręczne zdobienie, Sprzedawca zastrzega sobie możliwość istnienia nieznacznych różnic w zdobieniu produktów oferowanych w ramach danej serii oraz istnienie nieznacznych różnic pomiędzy poszczególnymi egzemplarzami danego wzoru.
2. Sprzedawca zastrzega sobie możliwość wystąpienia różnic w kolorystyce produktów oryginalnych a ich fotografiami zamieszczonymi w sklepie shop.cerraf.pl
3. Zdjęcia zamieszczone na stronie shop.cerraf.pl mają jedynie charakter informacyjny i nie w pełni oddają charakter produktów.
4. Umowy zawierane poprzez sklep internetowy zawierane są w języku polskim.
5. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian regulaminu z ważnych przyczyn to jest: zmiany przepisów prawa, zmiany sposobów płatności i dostaw – w zakresie, w jakim te zmiany wpływają na realizację postanowień niniejszego regulaminu.
6. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym regulaminie mają zastosowanie powszechnie obowiązujące przepisy prawa polskiego, w szczególności: Kodeksu cywilnego; ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną; ustawy o prawach konsumenta, ustawy o ochronie danych osobowych.